SUOMEN SOTILASKARTOITUS 400 VUOTTA

  • Repe
  • Kirjoittaja
  • Vieras
  • Vieras
4 vuotta 11 kuukautta sitten #59 : Repe
Kiitokset mielenkiintoisesta kirjaesittelystä, jossa kuvattiin Erkki-Sakari Harjun arvioita NATO:n vaikutuksesta Suomen peruskartastoon. Kirjaa vielä lukematta minusta tuntuu, että Naton vaikutusta perus- ja maastokartastoon on yliarvioitu lauseessa ”Suurin vaikuttava tekijä [Suomen kansallisen kartastojärjestelmän muuttamiseksi] oli uusien länsimaisten asejärjestelmien hankinta”. Sotilasjärjestelmissä näin varmaan olikin asianlaita, mutta siviilimaailmassa Euroopan Unionin vaikutusta ei tule väheksyä.
Euroopan unionin toimet paikkatiedon vakioimiseksi käynnistyivät vuosituhannen vaihteessa.
Euroopan komission aloitteesta organisoitiin vuonna 1999 kokous, joka suositteli ETRS89-koordinaattijärjestelmän hyväksymistä yleiseurooppalaiseksi vertausjärjestelmäksi. Kokous suositteli edelleen, että eri maiden kansalliset mittausviranomaiset toimittaisivat julkiseen käyttöön sellaiset siirtoparametrit sekä menetelmät, joiden avulla siirtyminen kansallisesta koordinaattijärjestelmästä ETRS89 -järjestelmään voidaan tehdä.
Vuonna 2000 Euroopan komission DG JRC järjesti Pariisissa maanmittauslaitosten yhteiskokouksen, joka suositteli käyttämään ETRS89-datumia ja poikittaista lieriöprojektiota (Transverse Mercator ETRS-TMzn) kaikissa suuremmissa mittakaavoissa kuin 1:500 000.
Nykyinen lainsäädäntö ja tekniset spesifikaatiot ovat kehittyneet näiden aloitteiden pohjalta.
• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta.
• Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta.
• Komission asetus (EU) N:o 1253/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, muuttaen asetusta (EU) N:o 1089/2010 direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta.
• Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009).
• Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009).
• Julkisen hallinnon suositukset:
• JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa (aikaisemmin JHS 153)
• JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako (aikaisemmin JHS 154)
Käsitykseni mukaan Maanmittauslaitoksen perus- ja maastokartat nojaavat mitä suurimmassa määrin näihin spesifikaatioihin.

Suomen ja Naton käyttämissä määrityksissä on selviä eroja:
• Naton vertausjärjestelmä on WGS84. Se poikkeaa Suomen EUREF-FIN -realisaatiosta enimmillään noin metrin.
• Naton käyttämä karttaprojektio Transverse Mercator on standardissa (STANAG 2211) määritelty 6 asteen levyisin projektiokaistoin. Suomen ETRS-TM35FIN kattaa yhdessä leveässä kaistassa koko valtakunnan. Molempien mittakaavakerroin on 0,9996.
• Nato käyttää sijainnin ilmaisemiseen ns. MGRS-ruudustoa. Se on määritelty STANAG 2211 –standardissa ns. Universal Transverse Mercator (UTM) –ruuduston mukaiseksi. Suomen peruskartaston keskimeridiaani on 27 astetta itäistä pituutta. Näin ollen Länsi-Suomessa UTM34-kaistan (keskimeridiaani 21 astetta) ruudusto poikkeaa olennaisesti peruskartan ruudustosta.
• Suomen perus- ja maastokartoissa on käytetty ihan omaa lehtijakoa (ks. JHS 197) ja kuvaustekniikkaa. Naton vastaavat käytännöt poikkeavat suomalaisista olennaisesti.

Näillä perusteilla olen vahvasti sitä mieltä, että EU:n vaikutus Suomen käytäntöihin on ollut selvästi suurempi kuin Naton.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Sivu luotiin ajassa: 0.127 sekuntia
Toteutus: Kunena foorumi